Vigtige datoer
Besøg vores side

Love & Vedtægter

 
§ 1.
 
Foreningens navn er Vejen Gymnastikforening og dens hjemsted er Vejen.

 
§ 2.
 
Foreningens formål er gennem alle former for gymnastik at fremme menneskets fysiske, psykiske og sociale udvikling.

 
§ 3.
 
Vejen Gymnastikforening er en kredsforening af DGI Sydvest og er derfor underkastet dennes love og bestemmelser. Foreningen er endvidere medlem af Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og således også underkastet disse forbunds love og bestemmelser, så længe medlemskab opretholdes.

 
§ 4.
 
Alle har ret til at indtræde som medlem af foreningen.

 
§ 5.
 
Foreningens medlemmer består af gymnaster af alle kategorier samt eventuelle støttemedlemmer, instruktører/hjælpeinstruktører er ligeledes medlemmer af foreningen. Til æresmedlemmer kan foreningen på generalforsamlingen udnævne mænd og kvinder, der har gjort sig særlig fortjent i foreningen og i gymnastiksagen i almindelighed.
 
Kun aktive medlemmer over 14 år og æresmedlemmer har stemmeret.
  
§ 6.
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal efter forudgående indkaldelse med 14 dages varsel, enten i dagspressen
eller ved opslag på Facebook og Hjemmesiden. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 
§ 7.
 
På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, der aflægges regnskab i revideret stand, vælges formand, bestyrelse, suppleanter og revisor samt repræsentanter til Vejen Idrætscenters repræsentantskab.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer finder anledning dertil.

 
§ 8.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen skal afholdes.

 
§ 9.
 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen ved direkte valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, næstformand og sekretær. Valg til bestyrelsen og revisor gælder for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke afgå samtidig.
  
§ 10.
 
Foreningen repræsenteres udadtil af sin formand og i dennes fravær af bestyrelsens næstformand.

 
§ 11.
 
Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens virksomhed, midler og ejendom. Den antager instruktører/hjælpeinstruktører og evt. pianister.

 
§ 12.
 
Bestyrelsen er gennem sin formand eller instruktører bemyndiget til, for kortere eller længere tid, at kunne udelukke medlemmer fra foreningen.

 
§ 13.
 
Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig flertal.

 
§ 14.
 
Dersom foreningen opløses, overgår foreningens aktiver til Vejen Kommune.
 
  
Lovene er revideret og godkendt ved ordinær
generalforsamling d. 24. juni 2020.
 
Nyt medlem?
Her kan du oprette dig som medlem i Vejen Gymnastikforening.
Bliv medlem her
Vigtige datoer
Besøg vores side
Vejen Gymnastikforening | 6600 Vejen | CVR-nummer: 23 41 10 16